วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

สร้างเว็บด้วย wordpress 1-2


สร้างเว็บด้วย wordpress 1-2

แต่งหน้ากู้เกิ้ลเว็บบล็อกเกอร์ สอนโดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์
คณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออก

คณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออก(EACC) เชิญชวน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์คณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออก (East Asia Academic Cooperation Council - EACC) ชิงเงินรางวัล 30,000 บาท
คุณสมบัติของผู้ร่วมประกวด
นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
รางวัล
ผู้ชนะการออกแบบตราสัญลักษณ์จะได้รับรางวัล ดังนี้
เงินรางวัล 30,000 บาท
ประกาศเกียรติบัตรจากคณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออก
ค่าเดินทางกรณีที่ผู้ชนะการประกวดมีภูมิลําเนาในต่างจังหวัด
หลักเกณฑ์ในการประกวด
ตราสัญลักษณ์ต้องสะท้อนถึงเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการในประเทศอาเซียนบวก 3 หรือภูมิภาคเอเชียตะวันออก

การเรียนการสอนถาคเรียนที่ 3 ในวันทีี่ 1,2 พฤษภาคม พ.ศ.2556วิดีโอแนะนำและสอนการทำ Ebook 
โดยใช้บริการของเว็บไซด์ issuu.com 

วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556การเรียนการสอนถาคเรียนที่ 3 ในวันทีี่ 24,25 เมษายน พ.ศ.2556

การเรียนการสอนวันที่ 24 -25 เมษายน พ.ศ. 2556

วันที่ 24 (เวลา 13.10-16.40 น.) 

การเรียนเกี่ยวกับส่วนประกอบของหน้าเว็ปไซต์ ประกอบด้วย
- ส่วนหัว
- ส่วนกลาง 
- แทบด้านข้าง
- ส่วนล่าง 

- How Internet Work Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...